Alegerea preşedintelui asociaţiei de proprietari

Înfiinţarea asociatiei de proprietari, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari este reglementată prin Legea nr. 230/2007[M. Of. nr. 490/2007], cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile acestei legi sunt dezvoltate de către Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 230/2007 care a fost aprobat prin H.G. nr. 1588/2007[M. Of. nr. 43 din 2008].

Primul preşedinte al asociaţiei de proprietari este ales de către Adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari care îi stabileşte şi durata mandatului[art. 21 alin. (1) din lege]. Conform art. 21 alin. (3) din lege, „preşedintele asociaţiei de proprietari este fie candidatul care va obţine cel mai mare număr de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin voinţa sa şi a majorităţii proprietarilor din cadrul adunării generale”.
Ulterior acestei adunări, alegerea şi revocarea preşedintelui asociaţei se face prin hotărâre a Adunării generale a proprietarilor membri[art. 27 lit. a) din lege].

Aceste adunări sunt compuse din toţi proprietarii membri ai asociaţiei[art. 23 alin. (2) din lege] şi se împart în două categorii: adunările ordinare şi cele extraordinare.

Cele ordinare vor fi convocate fie de către preşedintele asociaţiei, fie de către comitetul executiv al acesteia, cel puţin o dată pe an, în primul trimestru al acesteia, responsabilitatea pentru neconvocare aprţinându-i comitetului executiv, inclusiv preşedintelui asociaţiei[art. 23 alin. (1) şi (3) din lege].

Cele extraordinare pot fi convocate oricând de către comitetul executiv sau de către minimum 20% dintre proprietarii membri ai asociaţiei, cu condiţia existenţei unei situaţii speciale sau de maximă urgenţă[art. 23 alin. (4) din lege].
Proprietarii trebuie să fie informaţi, în scris sau prin afişare într-un loc vizibil, cu privire la data la care va avea loc adunarea generală, indiferent de tipul acesteia, precum şi cu privire la ordinea de zi aprobată pentru aceasta, ordine care poate fi completată prin hotărâre a adunării generale[art. 23 alin. (5) din lege].

Pentru a putea funcţiona, indiferent de tipul adunării, la prima convocare trebuie să fi prezenţi cel puţin 50%+1 din numărul proprietarilor membri, fie personal, fie prin reprezentant legal[art. 24 alin. (1) din lege]. Dacă nu se întruneşte această majoritate, adunarea generală va fi suspendată şi se va proceda la o nouă convocare în termen de cel mult 10 zile de la data primei convocări[art. 24 alin. (2) din lege].
Dacă cea de-a doua procedură de convocare este legal îndeplinită, la termenul stabilit, adunarea generală va putea fi ţinută, indiferent de numărul proprietarilor membri prezenţi[art. 24 alin. (3) din lege].

Hotărârea de alegere a preşedintelui se ia cu votul a 50%+1 din proprietarii membri prezenţi dacă Statutul asociaţiei nu prevede condiţii suplimentare, aceste condiţii neputând aduce atingere condiţiei minime de majoritate stabilită de lege(cea indicată mai sus)[art. 25 alin. (2) din lege].
Această hotărâre se consemenază în Registrul de procese-verbale al asociaţiei şi se comunică, în scris, tuturor proprietarilor[art. 25 alin. (4) din lege], fiind obligatorie pentru toţi proprietarii din condominiul administrat de respectiva asociaţie, indiferent dacă ei sunt sau nu membri ai acesteia şi indiferent dacă ei au participat sau nu la adunarea în care ea a fost adoptată[art. 24 alin. (4) din lege].

Hotărârea de alegere poate fi atacată în justiţie de orice proprietar dacă acesta apreciază că ea este contrară legii, statutului sau acordului de asociere al asociaţiei de proprietari ori este de natură să producă daune intereselor proprietarilor[art. 26 din lege]. Termenul pentru exercitarea acestui drept este de 45 de zile şi curge de la data comunicării hotărârii{art. 26 din lege coroborat cu art. 184 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată[M. Of. nr. 545/2012], cu modificările şi completările ulterioare]}. Competenţa de soluţionare îi aparţine judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei[art. 94 pct. 1 lit. c) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

Durata mandatului preşedintelui asociaţiei, cu excepţia primului, este stabilit de către statutul asociaţiei care este adoptat de către Adunarea generală de constituire[art. 6 alin. (6) lit. e) din H.G. nr. 1588/2007].