Modul de calcul al penalităţilor de întârziere

Această problemă este reglementată prin Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari[M. Of. nr. 490/2007], cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile acestei legi sunt dezvoltate de către Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 230/2007 care a fost aprobat prin H.G. nr. 1588/2007[M. Of. nr. 43 din 2008].

Conform art. 47 alin. (1) din această lege, „asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată” însă „penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat”. Această ultimă dispoziţie limitează libertatea de decizie a asociaţiilor de proprietari în ceea ce priveşte cota maximă ce poate fi aplicată sumelor datorate, precum şi cunatumul maxim al penalităţii.

Alin. (2) al aceluiaşi articol stabileşte următoarele: „termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice”.
De exemplu, lista de plată se afişează pe data de 10 ale lunii. Statutul asociaţiei prevede faptul că plata trebuie să se facă în termen de 20 de zile calendaristice de la data afişării.
Conform art. 2551 din Legea nr. 287 din 2009 privind Codul civil, republicată[M. Of. nr. 505/2011], cu modificările ulterioare, „durata termenelor, fără deosebire de natura şi izvorul lor, se calculează potrivit regulilor stabilite de prezentul titlu”.

Modul de calcul al termenelor stabilite pe zile este reglementat de art. 2533 din acest act normativ, articol care are următorul conţinut:

„(1) Când termenul se stabileşte pe zile, nu se ia în calcul prima şi ultima zi a termenului.
(2) Termenul se va împlini la ora 24,00 a ultimei zile.
(3) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie îndeplinit într-un loc de muncă, termenul se va împlini la ora la care încetează programul normal de lucru. Dispoziţiile art. 2.556 rămân aplicabile”.
Rezultă că ultima zi de plată este ziua de 31 a lunii (presupunând că este vorba despre o lună cu 31 de zile).
Unul dintre debitori nu plăteşte în acest termen o datorie de 300 RON.
Rezultă că de la această dată, începe să curgă termenul de 30 de zile. Acesta expiră, conform aceleeaşi dispoziţii legale, pe data de 31 a lunii următoare(presupunând că este vorba tot despre o lună cu 31 de zile).
De la data de 1 a lunii următoare, suma datorată se majorează cu 0,2% pentru fiecare zi, i. e., în situaţia noastră, cu 0,6 RON/zi, suma maximă la care se poate ajunge fiind de 600 RON.